26/10/2018

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC

Một số hình ảnh về quá trình đấu dây cho fixture:

Ngoài ra, một số hình ảnh về pin board sau khi lắp đặt:

Các hình ảnh về mạch điện nằm bên dưới fixture box:

Cuối cùng, những hình ảnh sau khi hoàn thành fixture:

Hình ảnh liên quan